🌝शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची
जिद्ध ज्याच्या अंगी असते तोच खरा
कर्तृत्ववान होय.

🌝 स्वत:ला घडविण्यात आपला वेळ खर्च
करा म्हणजे तुम्हाला इतरांना दोष द्यायला
वेळच मिळणार नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 प्रामाणिकपणा ही फार महागडी वस्तु
आहे कुठल्याही फालतू माणसाकडून त्याची
अपेक्षा करू नका. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 जेव्हा आयुष्य हसवेल तेव्हा समजा
चांगल्या कर्माचे फळ आहे आणि जेव्हा
आयुष्य रडवेल तेव्हा समजा चांगले कर्म
करण्याची वेळ आली आहे. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 इतराशी प्रामाणिक राहणं कधीही चांगलं
पण स्वत:शी प्रामाणिक राहिलात तर जास्त
सुखी आणि समाधानी होऊ शकता. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 तुमच्याकडे बघून भूंकणा-या प्रत्येक
कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात तर तुम्ही
तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार
नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित
केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नका,
कारण
पुन्हा पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास
घडवीत नसतात. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 काहीही करा पण गुणवत्तापूर्ण करा.
ज्या क्षेत्रात तुम्ही जाल त्यात जीव ओता.
त्यात सर्वोच्चस्थानी  पोहोचा. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

आत्मविश्वास वाढवायचा
असेल तर स्वत:विषयीच्या सकारात्मक
बाबींचेच  चिंतन सतत केले पाहिजे. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 घर्षण केल्याशिवाय रत्न उजळत
नाही.त्याचप्रमाणे सातत्याने प्रयत्न
केल्याशिवाय व्यक्ती कुशल होत नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝आयुष्यातल्या नकारात्मक आणि वाईट
गोष्टी आपण एकेक करुन काढुन टाकायला
सुरवात केली की आपोआप आयुष्यात
चांगल्या गोष्टीसाठी जागा तयार होते. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 चुका सुधारण्यासाठी ज्याची
स्वत:शीच लढाई असते त्याला कोणीच हरवू
शकत नाही. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝 जे आजवर तुमच्याकडे काहीच नव्हतं
असं काही तुम्हाला हवे आहे मग आजवर जे
काहीच केले नाही असं काही तरी करण्याची
तयारी ठेवा. 💖🌍🌛🌙🌛🌕🌝🌕🌍💖

🌝बदल घडविल्याशिवाय
प्रगती होऊ
शकत नाही आणि ज्यांना स्वत:चं  मन
बदलवता येत नाही ते कशातच बदल घडवू
शकत नाहीत.

👉त्या शिक्षणाच काय उपयोग
जे शिक्षण घेऊन ही  कचरा रस्त्यावर टाकतात आणि तोच  कचरा रोज सकाळी
न शिकलेली मानस उचलतात…
🙏🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

*संदेश लहान आहे पण अर्थ खुप मोठा आहे .*